Linki

pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

images

    img46

       logo kolor pelna nazwa pl

Logo20KDR
  

termy logo

centrum sztuki

LOGO KORONKA

logo-epk

Harmonogram

Sleza logo

baner POIG

Akty prawne

Dziennik ustaw

monitorpolski

dziennik urzędowy

Newsletter

Aktualne wydarzenia i wiadomości na stronach serwisu Oławskiego.

Newsletter


Urząd Stanu Cywilnego

Rynek 25, kierownik: Renata Wolf, tel. 71 313 38 58 w.400

  • Urodzenia, małżeństwa, zgony - 71 313 38 58 w.401;402

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Na podstawie § 15. Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, z późn. zm.) Urząd Stanu Cywilnego dokonuje czynności z zakresu bieżącej rejestracji zdarzeń dotyczących stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) zaistniałych na obszarze miasta Oława i gminy Oława.

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów prowadzona w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego,
2) występowanie o nadanie numeru PESEL noworodkom urodzonym na obszarze działania USC w Oławie oraz ich zameldowanie,
3) przyjmowanie oświadczeń:
- o wstąpieniu w związek małżeński (w lokalu USC oraz poza urzędem),
- wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa oraz nazwisk dzieci zrodzonych z tego małżeństwa,
- o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
- o uznaniu ojcostwa,
- rodziców noworodka o zmianie imienia (imion),
4) sporządzanie i kompletowanie dokumentów w sprawie przyjęcia oświadczeń przewidzianych w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego,
5) przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (cywilnego oraz wyznaniowego ze skutkami cywilno-prawnymi),
6) wydawanie zaświadczeń:
- o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
- o stanie cywilnym,
- stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (w sposób określony w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy),
- stwierdzających zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą,
- potwierdzających uznanie ojcostwa,
- o zameldowaniu dziecka (po rejestracji urodzenia),
7) wydawanie zezwoleń na skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
8) rozpatrywanie spraw związanych z dokonywaniem zmian w treści aktów stanu cywilnego tj. unieważnieniem, sprostowaniem i uzupełnianiem aktów stanu cywilnego,
9) wpisywanie do aktów stanu cywilnego przypisków i wzmianek dodatkowych, na podstawie aktów stanu cywilnego, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych i innych dokumentów,
10) wydawanie odpisów (skróconych i zupełnych) aktów stanu cywilnego sporządzanych przez USC w Oławie oraz odpisów aktów stanu cywilnego sporządzanych w innych urzędach stanu cywilnego,
11) przenoszenie w drodze transkrypcji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
12) rejestracja urodzeń i zgonów, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane oraz urodzeń, małżeństw lub zgonów jeśli w państwie, w którym nastąpiło zdarzenie, nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,
13) wydawanie decyzji administracyjnych związanych z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (odmowa dokonywania czynności),
14) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zmiany imienia i nazwiska, wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach oraz powiadamianie innych urzędów stanu cywilnego o dokonanych zmianach,
15) kompletowanie i prowadzenie akt zbiorowych do sporządzonych aktów,
16) przenoszenie (migracja) aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
17) sporządzanie zleceń migracji aktów do innych urzędów stanu cywilnego,
18) rejestracja danych i dokonywanie zmian w rejestrze PESEL,
19) sprawdzanie poprawności danych w rejestrze PESEL oraz inicjowanie postępowań w celu usunięcia niezgodności,
20) sporządzanie zleceń usunięcia niezgodności w rejestrze PESEL i przesyłanie ich właściwym organom w celu ich usunięcia,
21) przekazywanie danych statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego,
22) opracowywanie sprawozdań z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego,
23) przekazywanie 100 oraz 80-letnich ksiąg stanu cywilnego do archiwum państwowego,
24) prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej,
25) przekazywanie informacji straży granicznej oraz innym uprawnionym jednostkom,
26) sporządzanie projektów wniosków o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz organizowanie związanych z tym uroczystości,
27) sporządzanie testamentów allograficznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Wrocławskiego z dnia 28 maja 1990 roku w sprawie utworzenia urzędów stanu cywilnego dla kilku okręgów w województwie wrocławskim - Urząd Stanu Cywilnego w Oławie dokonuje czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dla miasta Oława i gminy Oława. 

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat